______  Aciz İnsan ; Söz Verdiği Borçlarını Ödeme

Olanaklarını Kaybetmiş ! Yoksul / Zavallı İnsan ! . . .

__  Açık ; Eksi Para İle İfade Edilen Kırmızı Bakiye !

__  Arbitraj ;  En İyi Getiriyi Elde Etmek Amacıyla !

Kısa Dönemli Fonların, ( Kaynakların ) Yatırıldığı

Alandan Alınıp – Diğer Alanlara Yatırma İşlemidir.

__  Asgari Ücret ; Çalışanın Ve Ailesinin En Azdan

Temel Giderlerini Karşılaması İçin Devlet Yaptırımı

İle  İşverenin Ödediği ; En Düşük, ( En Az ) Ücret !

______  Banka ; Para ’ nın,

Düşük Fiyatla Alınıp – Yüksek Fiyatla Satılıp – Kar

Amacıyla Kurulmuş ; Parasal / Ticari İşletmeler ! ! !

__ Bunalım ; Ekonomik Organizmanın Hastalanıp –

Zayıf Hali İle Ticari Yaşamını Sürdürme Zorluğu !

__ Bütçe Açığı ; Giderlerin Gelirler Arasındaki Açık.

__ Cari Açık ; İki Tarafın Para / Mal Ve Hizmetten

Doğan Alacakların Düşürülüp – Borçlar / Alacaklar

Konumuna Getirilmesi. ( İhracat / İthalat Farkı Gb ! )

______   Dardanizim ; Özellikle Tarımsal Ürünlerin

İşlem Gördüğü Piyasalarda Fiyatları Yüksek Tutmak

İçin Malın Çeşitli Şekillerde Piyasadan Yok Edilmesi.

__  Deflasyon ; Ekonomi Faaliyet Hacminin, ( Ulusal

Gelirin. Fiyatların. Üretim Ve İstihdam Vb. ) Düşmesi.

__  Devalüasyon ; Sabit Kur Sisteminde Ödemeler

Bilançosu Açık Veren Ülkenin Hükümetçe Alınan Bir

Resmi Kararla, Ulusal Paranın Dış Para Karşısında

Değer Kaybıdır. $ ’ ın, 10 Tl.’ den 15 Tl.’ ye Çıkışı Gb.

______   Ekonomi ; Bir Amaca Ulaşmak İçin,

Harcanacak Parasal Bir Tutarın Daha Azını Tüketip -

Aynı Amaca Ulaşma Yöntemler Sistemidir ! . . .

__  Emek ; İnsanların Bedensel Faaliyet Bütünü !

__  Enflasyon ; Artan Fiyatların, % Artış Oranı !

______   Faiz ; Kullanılmayan, ( Atıl ) Para ’ nın

Para Sahibinden Borç Alınıp – Kullanılması Halinde

Borç Alanın Alacaklıya, ( Para Sahibine ) Ödediği,

( Para Kullanım Bedeline ; ) Faiz Denir. Faiz ; Para

Sahibi İçin Bir Getiridir. Kullanan İçin ; Gider Olduğu

Kabul Edilir. Faiz ; Helal mı ? ! Haram mı ? ! . . .    

______  Gayrisafi Milli Hasıla, ( GSMH ) Belirli Bir

Ekonomide Üretilen İlk Mallarla Son Malların Değer

Farkları İle Yaratılan Katma Değerler Toplamıdır ! . . .

__ İflas ; Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olduğu,

Mahkemelerce Saptanmış Borçlunun Zarar Durumu !

______  İşletme ; İşverenin Risk Taşıyan Girişimciliği

Sermayesi Ve İşçinin Alın Teri İle Tatlanan Emeğinin

Buluşarak – Mal Ve Hizmet Üreten Kurumlardır ! . . .

__  İlk Giren İlk Çıkar ; Üretim Sürecinde, Stoklara

İlk Önce Girenler, İlk Mamul Haline Getirilmesidir !

__  İşsizlik ; Belirli Ücret Ve İş Kollarında İş Gücü

Arzının İhtiyaç Altında ; İşçi Talebin Düşmesi ! . . .

______  Kara Para ; Yasal Olmayan Yollardan,

Çalınarak ! . . . Elde Edilen ; Meçhul Para ! . . .

__  Komünizm ; Üretim Araçlarının Mülkiyet Hakkı

Devletin Olduğu. Ekonomideki Üretim / Dağıtım Ve

Bölüşüm Kararlarının Devlet Tarafından Düzenlenen,

Siyasal Ve Ekonomik Düzendir.  __ “ Komünizm ”

Marks ’ ın Görüşüne Göre Kapitalizm Ve Sosyalizmden

Sonraki Toplumsal Aşamadır. ( Bu Güne Kadar, Dünya

İnsanlık Tarihinde, Komünizmle Yönetilmiş Ve Yaşayan

Hiçbir Toplum, ( Devlet ) Yönetimi Görülmemiştir ! . . .

______  Liberalizm ; Dini İnançlarda, Politik Faaliyette

Ve Ekonomik Yaşamda Kişisel Serbestliği – Bireysel

Davranışların Özgürlüğünü Savunan Görüştür. Bu

Görüşün ; Ekonomik Alanda Kullanılması, ( Bırakın

Yapsınlar. Bırakın Geçsinler. ) Şeklinde Kullanılır !

___  Sıcak Para ; Faizi Düşük, Zengin Ülkelerdeki

Kullanılmayan Paraların Faiz Getirisi Yüksek Ülke

Ekonomisi İçinde Kullanılarak – Kısa Dönemlerde

Yüksek Faiz Geliri Elde Edilmesidir ! Sıcak Para ;

Emanet Para Veya Geri Ödemeli ; Borç Paradır !

______  Tefeci ; Fon, ( Para ) İhtiyacı Olanlara

İçinde Bulundukları Zorlukları Fırsat Bilerek –

Yasal Olmayan Yüksek Faizden Borç Verendir ! . . .

Ekonomik Bunalım İçindeki Bir İnsan Tefeciden Borç

İster. Tefeci, ( % 99 Faizle Olur ! ) Deyince, Perişen 

İnsan Tefeciye, ( Faizler, % 60 larda ! ) Der. Tefeci :

__  Allah Her Şeyi Görendir ! Yukarıdan Bakan Allah,

Yukarıdan Bakınca,  % 99 ’ u ; % 66 Görüyor ! ) Der.

__  Zarar ; Kaybetmek ; Yıkılmak ; Mutsuzluk ; Zayıf

Karakterli İnsanların İntihar Ederek, Toprak Olması ! . . .

______  Yalansız Gerçekler ! ) Bu Kadar, Sere Serpe ;

Sağduyulu ; Akılların / Yüreklerin Ve Gözlerin Önünde !

Yaşanabilecek, Güneşli Güzellikler Ve Mutluluklarımız ;

Yalnızlıkların Ve Karalıkların Girdabına Düşmüş ! . . .

Üniversite Mezunu Gençler İşsiz. Doktorlar / Hemşireler

Mühendisler Vatanı Terk Ediyor ! Eğitimli ; Öğretmenler,

Binlercesi İşsiz Atama Bekliyor ! . . . 5 Kişilik Aile Babası

Asgari Ücretle ; Yaşam Sahnesinde Mutluluk Savaşında,

Gece / Gündüz Vardiyasız Çalışıyor ! Sonuç ; Sıfır ! . . .

Kamu Çalışanları / Emekliler Yokluklar İçinde ; Yoksulluk

İçinde Yaşarken ! . . . Meclisteki Aymaz Vekiller, Tekme

Ve Yumrukla Kavgalar İçinde ! Balık ; Baştan Kokuyor !

__  Et Kokunca Tuz Atarsın ! Ya Tuz Kokarsa ? ! . . .

İş / Emek / Ekmek / Güzellikler / Mutluluklar Karanlıkta !

_____  Sizinle, Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

15 Arlk. 2Bin22  ’ de,    Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,