______  Aciz İnsan ; Verdiği Sözlerini Yapamayan ;

Dürüst Karakterini Kaybetmiş, / . . . , Zavallı İnsan !

__  Açık ; Parasızlık ! Tehlikeli Kırmızı Bakiye ! . . . ,

__  Arbitraj ;  En İyi Getiriye Elde Etmek Amacıyla !

Kısa Dönemli Fonların, ( Kaynakların ) Yatırıldığı ;

Alandan Alınıp – Diğer Alanlara Yatırma İşlemidir !

__  Asgari Ücret ; Çalışanın Ve Ailesinin En Azdan

Temel Giderlerini Karşılaması İçin İşveren, ( Devlet

Yaptırımı İle ) Tarafından Ödenen En Düşük Ücret.

______  Banka ; Elin  Taşı, ( Parası ) İle Elin Kuşu,

( Parası ) Vurulup, Kendisi de Kuş Eti Ve Kuş Sütü

İle Beslenen Ekonomik, ( Parasal ) Ticari İşletmedir.

__ Bunalım ; Ekonomik Organizmanın Hastalanıp –

Zayıf Hali İle Ticari Yaşamını Sürdürme Zorluğu ! . . .

__ Bütçe Açığı ; Giderlerin Ve Gelirler Arası Açıklık !

__ Cari Açık ; İki Tarafın Para / Mal Ve Hizmetten

Doğan Alacakların Düşürülüp – Borç / Alacak Hali !

Örneğin, İhracat Ve İthalatın Arasındaki Farkı Gibi !

______   Dardanizim ; Özellikle Tarımsal Ürünlerin

İşlem Gördüğü Piyasalarda Fiyatları Yüksek Tutmak

İçin Malın Çeşitli Şekillerde Piyasadan Yok Edilmesi

__  Devalüasyon ; Sabit Kur Sisteminde Ödemeler

Bilançosu Açık Veren Ülkenin Hükümetçe Alınan Bir

Resmi Kararla, Ulusal Paranın Dış Para Karşısında

Değer Kaybının, ( $ Dolar Ve / . . . , Gibi ! ) Yükselişi.

______   Ekonomi ; Bir Amaca Ulaşmak İçin,

Harcanacak Parasal Bir Tutarın Daha Azını Tüketip -

Aynı Amaca Ulaşma Yöntemler Sistemidir ! . . . ,

__  Ekonomik ; En Azla, En Fazla Yarar Sağlama !

__  Emek ; Üretim Sürecinde, İnsandaki Alın Teri /

. . . , / Ve Nasırlı Eller Gibi Değerlerle Lezzetlenen,

Fiziksel Ve Entelektüel Bedensel Faaliyet Toplamı.

__  Enflasyon ;  Satın Alma Fiyatların Sürekli Ve

Önlenmesi Güç Yükselişlerin Yaşanması ! . . . ,   

______   Faiz ; Kullanılmayan, ( Atıl / Pasif ) Paranın

Para Sahibinden Borç Alınıp – Kullanılması Halinde

Borç Alanın Alacaklıya, ( Para Sahibine ) Ödediği,

Para Kullanım Bedelidir ! Faiz Helal mı Haram mı ? !

______  GSMH. ( ; Gayrisafi Milli Hasıla ) Ekonomi

İçindeki, Mallar Ve Yaratılan Katma Değer Toplamıdır.

__   İflas ; Borçlarını Ödeyemeyecek Durum Hali ! . . . ,

__  İşletme ; İşveren Riskinin Ve İşçi Emeğinin Vuslat

Yaptığı ; Mal Ve Hizmetlerin Üretildiği Kurumlardır ! ! !

______  İşsiz ’ lik ; İş Gücü / Emek Harcamadan !

Hiçbir Maddiyat, ( Parasal ) Geliri Ücreti Olmayan !

Tüik. Verilerine Göre, İş Aramayanlar İşsiz Değilmiş !

__  Karapara ; Yasal Olmayan Haksız Yolla Çalınarak,

Elde Edilen Gelirlerin Karanlıkta Kullanım Adıdır ! . . . ,

__  Komünizm ; Üretim Araçlarının Mülkiyet Hakkının

Devletin Tekelinde Olduğu. Ekonomi Sürecinde Üretim

Dağıtım Ve Bölüşüm Kararlarının ; Devlet Tarafından

Düzenlenen, Siyasal Ve Ekonomik Düzendir ! . . . ,

______  Komünizm ; Marks ’ a Göre, Kapitalizm Ve

Sosyalizm Sonrasında Yaşanan Toplumsal Felsefedir !

Bu Güne Kadar, Dünya İnsanlık Tarihinde, Komünizmle

Yaşayan Hiçbir Toplum, ( Devlet ) Görülmemiştir ! . . . ,  

__   Liberalizm ; Dini İnançlarda, Politik Faaliyette Ve

Ekonomik Yaşamlarda Kişisel Serbestliği – Bireysel

Davranışların Özgürlüğünü Savunan Görüştür ! Bu

Görüşün ; Ekonomik Alanda Kullanılması, ( Bırakın

Yapsınlar. Bırakın Geçsinler. ) Şeklinde Kullanılır !

______  Sıcak Para ; Faiz Getirisi Düşük Ülkelerde

Kullanılmayan Paraların Faiz Getirisi Yüksek Ülke

Ekonomisi İçinde Kullanılarak – Kısa Dönemlerde

( Faiz ) Gelirisi Elde Edilmesidir. Sıcak Para ’ lara ;

Emanet Para ’ larda Denir. Sıcak Para Hareketinin

Sebepleri İçinde Başta Gelen, ( Arbitraj ) ’ dır !

______  Tefeci ; Fon, ( Para ) İhtiyacı Olanlara

İçinde Bulundukları Zorlukları Fırsat Bilerek ! . . . ,  

Yasal Olmayan Yüksek Faizden Borç Vermek ! ! !

Ekonomik Bunalımlar İçindeki Zavallı Yoksul İnsan,

Tefeciden Borç İster. Tefeci,  __  % 99 Faizle Borç

Verebilirim !  __  Deyince ! Perişan İnsan Tefeciye,

__  Faizler, % 60 – 70 Arasında ! Yukarda Allah Var !

Senin Bu Gaddarlığını Allah Görmez mi ? !  __  Diye,

Tefeciyi Sorgular. Pişkin Ve Sakin Bir Tavırla Tefeci,

__  Allah Her Şeyi Görendir ! Yukarıdan Bakan Allah,

% 99 Faizimi, % 66 Görüyor ! ) Diye, Cevaplar ! . . . ,  

______   Zerar – Ziyan ; Kaybetmek !  ) Demektir ! ! !  

Yalnızlık ; Karanlık ; Mutsuzluk Ve İntihar Etmektir !

Diğer, Başka Bir Deyişle ; Umutların / Mutlulukların

Aşk Dolu Yüreklerin Ölmesi Ve Toprak Olmasıdır !

Ekonomik Kültürlü Medeni Yaşama Vuslat Yapanlar,

__  Sakla Samanı Gelir Zamanı ! / Atasözü ’ ün Ve

__  Bol Zamanlarda Kıt Yaşayanlar,

Kıt Zamanlarda Bol Yaşarlar ! ) Yaşam Felsefemin ;

Yüklemini / Dolaylı Tümlecini / . . . , Ve Öznesini Bulup,

Çözüp Ve Yaşamasını Başaranlar, Ekonomik Yaşarlar !

Ekonomik Yaşamlarda Var Olan, İnsan Hikayelerindeki,

______   Ekonomik Gerçeklerin ; Ezberleri Bozuldu ! ! !

__  Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur ! ) Diyen, Ekonomi

Yazarımız, Cumhurbaşkanımız ; Sn. Recep T. Erdoğan

İle Daha Nice Güneşli Mutluluklar Yaşamanız Dileğiyle !

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

27 Ock. 2Bin22  ’ de,        Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla, .  .  .  ,