TBMM Genel Kurulu’nda konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edilerek yasalaştı. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri içeriyor. Teklif, konutların 100 günden az kiralananları kapsıyor. Teklife göre, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. İzin belgesi vermeye Bakanlık yetkili olacak ve bu yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak. Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek.

İzin belgesini alma yükümlülüğü, kiraya verene ait olacak. Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.

Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan döner sermaye tutarı, 300 milyon liradan bir milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilecek miktar ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılıyor.
Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek, Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Müdürlüğünün sermayeyi kullanım alanına Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri yapmak veya yaptırmak da dahil ediliyor.

Teklifle yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanına giren atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesislerini işletebilecek ve işlettirebilecek.

Türkiye'ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye algısının tüm dünyada güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünyadaki turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönelmesini sağlamak amacıyla, işletmelerle eşitlik ve rekabet ilkeleri, taşıdığı turizm potansiyeli, ülke imajı ve tanıtımına sağlayacağı katkı dikkate alınarak ortak projeler geliştirmesi ve bu projelere destek sağlamasına imkan sağlanıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, kanunda belirtilen görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.
Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak 5 bin TL ödeme yapılacak. Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ödenmek üzere ayrılacak payın oranı, yüzde 1'den yüzde 3'e yükseltilecek. Vakfa ayrılacak payı yüzde 6 oranında artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkili olacak.

Editör: Milli İrade