10.05.2017, 10:26

DİN İNSAN VE İDEOLOJİ

Din, akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur. İslâm “teslimiyet, kurtuluş” gibi mânaları yanında “müsâleme” (karşılıklı güven ve barış) anlamını da ifade eder. Din de insanlar arasında ihtilâf ve çekişmeleri önleyerek karşılıklı güveni temin eden bir kanundur. Dinde yalnız insanlar arasında değil insanlarla Allah arasında da bir ahid ve barış (selem) vardır. Bu sayede hâlikın iradesiyle mahlûkun iradesi arasında uygunluk sağlanmış olur. (Hak Dini, II, 61-64).

İnsan, kelimenin aslının “unutmak” mânasında ki nesiyden geldiği de ileri sürülmüştür. Böyle düşünenler İbn Abbas’a nisbet edilen, “İnsan ahdini unutması sebebiyle bu ismi almıştır” şeklindeki rivayete dayanırlar. Bu kelime üns masdarı ile de irtibatlandırılmıştır. “Alışmak, uyum sağlamak” anlamına gelen üns Türkçe’de ünsiyet olarak kullanılmaktadır. İlk insan Hz. Âdem’in eşiyle birlikte cennetten çıkarılışı bir yandan insanın unutkan zaafına, öte yandan sonunda yeryüzünde halife kılınacak olan bu seçkin varlığın kaderine işaret etmektedir.
Din kuvveti kılıç ve bilek kuvveti değildir. Kılıç ve beden kuvveti yok edicidir. Dindar kesim kavga ve dayatma ile değil, şefkat ve samimiyetle açılan kollarını karşılarındaki kardeşlerinin boynuna sarılarak olumlu bir diyaloğun içine girmelidir.
İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, felsefi, dini, ahlaki düşünceler bütünüdür..
İdeolojik yaklaşımlar olduğunda bizde memleket sevgisi iyice depreşiyor. İnsanların yumruğuna karşı koymak yerine önce onların kalbini dinlemek daha doğru bir davranıştır. Terörist kırıp yıkabilir, ama dindar bunu yapamaz. Yaparsa dindar olmaktan çıkar, o da anarşist ve maddeci olur.
Aslında ideolojik ayrışmalar ülke içinde bölünmenin kaynağını oluşturur. O zaman her toplumda biz ve onlar olacaktır. Biz ve onların ülke adına maliyeti çok ağır olabilir. İdeolojik bölünmelerden hemen o neslin kaybedilmesi kaçınılmazdır.
Tutunduğumuz şeye bağlılıkta ölçüyü bilmeliyiz. Yoksa sonuç fanatikliktir o da beraberinde büyük tehlikeleri getirebilir. Herkes benim gibi düşünmeli gibi tekelci zihinsel yapı asla doğru olamaz. Alışılan düzenin değişmesinden duyulan tedirginlik. İnsanın düzen ve güven arasında yaşadığının kanıtıdır. Güvensiz ve korkan insan kontrolcü oluyor.
Gelişmemiş ülkelerde bilime ideolojik bir elbise giydirilir. Klişecilik hüküm sürer. Kaliteyi yakalamak asla mümkün olamaz. İdeolojik angajmanları kimse takdir etmez. Yaranmak bilimsel bir tavır olamaz. Hâkim olan görüş güçlü oluyor. Baskıyı kullanıyor. Yeni görüşler küfür isnadı ile tepki bile alabiliyor.
Okullarda farklı bilimsel görüşlerin olması çok doğal olmasına rağmen neden bastırılır? Karşılıklı tahammüle niye müsait değiliz. Dinlemeyi niye bilemiyoruz? Üretilen bilgiler hâkim güç tarafından kullanılır ya da manipile edilir. Özgür değilseniz özgür fikirler üretemezsiniz. Bizde mış gibi yaşamak iyi görülür. Menfaatler doğrunun önüne geçebiliyor. Farklılıklar fazla irdeleniyor. Ortak noktalar görülmüyor.
Tahrip karlığımızı başkalarına değil; nefsimize yönlendirmeliyiz. Her anlayışın iyi ve kötü tarafları vardır. Başkalarını kendi dünyamızdan yargılayamayız. Bunlar bireyselleştiğimizin kanıtıdır. İçe dönük hayatımızda toplumdan soyutlanarak kendimiz karar alıyoruz. Bireysellik güçlü nesiller gerektirir. Her çağda insanlar inançlarını akıl ile temellendirmek isterler. Ancak akıl ile temellendirilmemiş inancın hayatiyeti varlığını ancak tahakkümle ve tahakküm sürecinde devam ettirmiş olur.
Geçmişe dönüp baktığımızda çoğumuzun ömrü memleket elden gidiyor teraneleri ile geçmiştir. Oysa memleket yerinde kalmış bu güzel ülkemize bir şey de olmamıştır, elhamdülillah. Ama bir sürü memleket evladı bu yolda heder olup gitmiştir. Tek yanlı olumsuzluklar, dramatik olaylar. Trajedik olaylar…
Trajediye izin verilmez aslında. Yani bir mucize aniden gelişiverir. Hz İbrahim’e koçun gönderilmesi gibi. Ya da 15 Temmuzda geçirdiğimiz melun ve menfur fetö belası..15 temmuz öncesi memleketimizin başına geçirilecek belanın planı belki de inceden inceye yapıldı her şey tamam deyip düğmeye basıldı ama yüce kudret o kirli oyuna müsaade etmedi. Rabbim korudu ülkemizi. Genelde olaylar bir dram olarak kalır. Trajediye imkân verilmez. Çünkü mülkün sahibi yalnız Allah’tır.
Aslında trajedi yaşamın bir gereğidir de. Öleceğini bilen tek varlık insandır. Hayat ölüme mahkûm olunca bu hayatın bağlanılmaya değer bir yönü olmadığı anlaşılmalıdır. Ölüm hiçliğin ifadesidir. Bunun bilinciyle yaşamak büyük bir trajedidir. Mezarlarla iç içe yaşamak insan ömrü için bir trajedidir. Hayat hatıraların gömülü olduğu devasa dramlarla dolu bir alandır. Tüm hatıralarla insan dramatik bir hayatla iç içedir.
Zenginliğiyle gözleri kamaştıran bu kâinatta insan, bir büyük zenginin evine aldığı hizmetçilere benzemektedir. Sevinerek işe başlar orada bir ömür boyunca kullanıp el sürdüğü şeylerin onun olmadığını ve nihayet onun mirasına da konma ümidinin olmadığını görüp denedikten ve buna inandıktan sonra ıstırabı ağır oluyor.
İnsan kalbinin sığındığı en büyük ihtiyaç adalet olduğu halde dünyamız, birbirine zulüm yapmakla yaşayan insanların saadetiyle değerli olmaktadır. İyilikle fenalığı yan yana barındıran dünyamızda fenalık her zaman iyiliğe üstün gelmiş ve fenalar iyileri ezmiştir. Bedenler her zaman ruhlara düşman yaşamış, katı eller her devirde nârin kalpleri hançerlemişlerdir. Hep kuvvet alkışlanmaktadır.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.